Nieuwsbrief november 2019

12-11-2019

Update betreffende de stand van zaken over nieuwbouwplan de Esch te Tubbergen.

Bestemmingsplanprocedure

Zoals reeds bij jullie bekend is gemaakt, is op maandag 23 september het bestemmingsplan van de Esch aangenomen door de gemeenteraad. Naar aanleiding van de vergadering van de gemeenteraad is het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan is vastgesteld en dat dit plan nu zes weken (van 3 oktober tot en met 13 november) ter inzage ligt. Tijdens deze terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht.
  • Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er beroep en een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Wordt er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot op dat verzoek is beslist. De verwachting is dat de behandeling bij de Raad van State (indien van toepassing), zoals eerder benoemd, ongeveer een half tot heel jaar in beslag zal gaan nemen.

Stikstofbeleid

Van diverse kanten kwam de vraag of het stikstofbeleid van invloed is op nieuwbouwplan de Esch. Er is reeds onderzoek gedaan naar dit aspect door een gespecialiseerde partij. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van overschrijding van de norm met betrekking tot stikstofdepositie (toename) in de beschermde Natura 2000 gebieden. Het stikstofbeleid zal dan ook geen invloed hebben op nieuwbouwplan de Esch.

Positief raadsbesluit

Het geweldige nieuws dat het bestemmingsplan was aangenomen door de gemeenteraad, wilden we natuurlijk graag met de optanten vieren! Zij hebben ten slotte ook langere tijd gewacht op dit positieve bericht. Alle optanten kregen de mogelijkheid om een taart op te halen bij de plaatselijke bakker, de Kleibakker.

Plannen vormen

Het positieve raadsbesluit heeft voor meer duidelijkheid gezorgd inzake de bestemmingsplanprocedure. Veel optanten hebben dan ook reeds contact met Building Design Architectuur gelegd om hun plannen en wensen meer vorm te geven. Dit geeft ten slotte ook meer duidelijkheid in de bouwkosten en volgens de mogelijkheden met betrekking tot de financiering. We raden de optanten aan om contact te leggen met Building Design Architectuur, als dit niet al heeft plaatsgevonden.  

Vordering plan

Het plan begint al mooi vorm te krijgen. We zijn dus ook steeds meer bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Zo schiet het al mooi op met de sloop van de woning aan de Almeloseweg 51 en gaan we in overleg met de dorpsraad voor het bepalen van een straatnaam.

Vertrouwende jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

de betrokken partijen van nieuwbouwplan 'de Esch'.

Terug naar overzicht